Posted on

Kristine Amadu

Kristine Amadu (Christine Amadou) je rođena 1958. u Norveškoj. Predaje istoriju ideja na Univerzitetu u Oslu. U naučnom radu se bavi mnoštvom tema, poput istorije ideja u Grčkoj, od antičkog do vizantijskog doba, zatim poznom antikom, hagiografijama, recepcijom antike, istorijom prevođenja, kao i crkvenom i rodnom istorijom u antičkom i ranohrišćanskom dobu. Objavila je niz radova i knjiga, među novijima su Istorija ideja na Zapadu. „Antika i srednji vek“ (Vestens idéhistorie. Antikken og middelalderen, 2012) i Biblijsko (Bibelsk, 2011).
Amadu takođe prevodi književnost, među autorima koje je prevela sa francuskog su Amin Maluf, Alber Kami, Žan Kokto i Pjer Bajar i drugi. Prevodi i sa grčkog.